Exhibition 'Kazakov' Gallery, Tryavna. Opening 9th of June 2017